Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Shop LUMEL, dostępny pod adresem internetowym shop.lumel.com.pl, prowadzony jest przez spółkę Lumel S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (65-127) przy ulicy Słubickiej 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592422, o kapitale zakładowym 13 975 000 PLN, NIP 973-102-49-88, REGON 383430198.  
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady, i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sklep internetowy Shop LUMEL nie zawiera Umów Sprzedaży na rzecz Konsumentów.

§2 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zainteresowana zawarciem Umowy Sprzedaży, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - spółka Lumel S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (65-127) przy ulicy Słubickiej 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592422, o kapitale zakładowym 13 975 000 PLN, NIP 973-102-49-88, REGON 383430198.  
 3. Klient - każdy podmiot, niebędący Konsumentem, dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym shop.lumel.com.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty/Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Dzień Roboczy - każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

§3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Lumel S.A., ul. Słubicka 4, 65-127 Zielona Góra
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: shop@lumel.com.pl 
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 68 45 75 122
 4. Strona internetowa Sklepu: shop.lumel.com.pl
 5. Strona internetowa Sprzedawcy: www.lumel.com.pl 

§4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną przeglądarką internetową typu Chrome lub Firefox
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.  
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).        
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 6. kliknąć przycisk “zamawiam”, zweryfikować treść Formularza zamówienia, a następnie kliknąć przycisk “potwierdzam zakup”

§8 Metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. przesyłka kurierska (dostawa realizowana w jeden dzień roboczy od dnia wysyłki), 
  2. przesyłka kurierska pobraniowa (dostawa realizowana w jeden dzień roboczy od dnia wysyłki).
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatność za pobraniem
  2. płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  3. płatności elektroniczne
  4. płatność kartą płatniczą 
   1. Visa
   2. Visa Electron
   3. MasterCard
   4. MasterCard Electronic
   5. Maestro
 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 4. Postanowienia pkt. 3 powyżej nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy na warunkach praw przysługujących Konsumentom oraz nie stoją w sprzeczności z zapisami §1 pkt. 3 regulaminu.
 5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A..
 7. Dostępność poszczególnych metod płatności wskazanych w § 8 pkt 2 może się zmieniać ze względu na aktualne warunki techniczne usług płatniczych oraz bieżącą polityką handlową Sprzedawcy. Aktualnie dostępne metody płatności widoczne są procesie dokonywania zakupu. 

§9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje w terminie 1 Dnia Roboczego od złożenia Zamówienia, poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 4. W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta z pominięciem postanowień §1 pkt. 3, Sprzedawca wystąpi do Klienta o uzupełnienie danych, które pozwoliłyby na zawarcie Umowy Sprzedaży z podmiotem niebędącym Konsumentem. Jeśli Klient nie uzupełni tych danych Zamówienie będzie procedowane indywidualne zgodnie z przepisami prawa i Sprzedawca zaproponuje Konsumentowi kontakt z siecią partnerów handlowych Sprzedawcy. 
 5. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie Produktu (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach wysyłki, wysyłka zostanie zrealizowana po skompletowaniu całego zamówienia, a terminem wysyłki jest najdłuższy podany termin.
 8. Początek biegu terminu wysyłki Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.
 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§10 Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca gwarantuje, że towary są wolne od wad fizycznych i prawnych. Gwarancja nie obejmuje jakości produktu finalnego, do którego wytworzenia Produkty mogą być użyte.
 2. Niniejsza gwarancja jest wyłączona w przypadku, gdy Klient wprowadził jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje do Produktów lub nie zapewnił właściwych warunków ich przechowywania.
 3. Sprzedawca wykona nieodpłatnie naprawę bądź wymianę wszystkich elementów, które Sprzedawca potwierdził jako wadliwe, a wada wystąpiła i została zgłoszony w terminie 36 miesięcy od daty wysyłki.
 4. Sprzedawca powinien reagować w ramach gwarancji nie później niż w ciągu 10 dni od daty otrzymania powiadomienia o wystąpieniu wady. Powiadomienie musi zostać przekazane za pośrednictwem centrum reklamacji poprzez oficjalną stronę internetową Sprzedawcy, niezwłocznie, lecz nie później niż w 7 dni od daty stwierdzenia wady, pod rygorem utraty praw z  gwarancji. Reklamacja musi zawierać opis wady. Żadne domniemane gwarancje nie mają zastosowania.
 5. Sprzedawca w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, szkody szczególne lub wynikowe, będące następstwem niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania.
 6. Jeśli Produkty dostarczone do Klienta będą przechowywane w magazynie, Klient musi zapewnić odpowiednie warunki magazynowania, w przeciwnym razie gwarancja jest wykluczona.

§11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Szczegółowy zakres, cele oraz podstawy prawne procesu przetwarzania danych osobowych w Sklepie określa Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik nr do niniejszego regulaminu (dostępna również w zakładce "Polityka Prywatności").

§12 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu uzyskują moc z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem, że sprzedaż odbywa się na podstawie treści Regulaminu obowiązującej w chwili składania zamówienia. Klienci posiadający Konto w Sklepie o każdorazowej zmianie Regulaminu będą informowani w wiadomości e-mail wysyłanej na adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Polityka Prywatności

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl